Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07. 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07. 2015


Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chungCầu cho các nhà chính trị. Xin cho tất cả các nhà chính trị ở mọi cấp luôn cư xử thật nhân ái.

Ý truyền giáoCầu cho người nghèo tại châu Mỹ La Tinh: Xin cho các Kitô-hữu châu Mỹ La tinh, khi đối diện với những bất bình đẳng xã hội, có thể đưa ra một chứng từ tình yêu đối với những người nghèo và góp phần giúp xã hội đầy tình huynh đệ hơn.

1/7
16
X
Thứ Tư. St 21,5.8-20 ; Mt 8,28-34.
2
17
X
Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19 ; Mt 9,1-8.
3
18
Đ
Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.
4
19
X
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr). 
St 27,1-5.15-29 ; Mt 9,14-17.
5
20
X
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 
Ed 2,2-5 ; 2Cr 12,7-10 ; Mc 6,1-6. 

(Không cử hành lễ Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục).
6
21
X
Thứ Hai. Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 28,10-22a ; Mt 9,18-26.
7
22
X
Thứ Ba. St 32,22-32 [Hr 32,23-33] ; Mt 9,32-38.
8
23
X
Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a ; Mt 10,1-7.
9
24
X
Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). 
St 44,18-21.23b-29; 45,1-5 ; Mt  10,7-15.
10
25
X
Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23.
11
26
Tr
Thứ Bảy. Thánh Bênêđictô , viện phụ. Lễ nhớ. 
St 49,29-32; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.
12
27
X
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10) ; Mc 6,7-13.

13
28
X
Thứ Hai. Thánh Henricô (Tr).  Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1.
14
29
X
Thứ Ba. Thánh Camilô Lenllis, linh mục (Tr). Xh 2,1-15a ; Mt 11,20-24.
15
30
Tr
Thứ Tư. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. X
h 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27.
16
01/06
X
Thứ Năm. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30. 
(hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).
17
02
X
Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8.
18
03
X
Thứ Bảy. Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21.
19
04
X
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. 
Gr 23,1-6 ; Ep 2,13-18 ; Mc 6,30-34.

20
05
X
Thứ Hai. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 14,5-18 ; Mt 12,38-42.
21
06
X
Thứ Ba. Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
Xh 14,21-15,1 ; Mt 12,46-50.
22
07
Tr
Thứ Tư. Thánh nữ Maria Madalêna. Lễ nhớ. 
Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.
23
08
X
Thứ Năm. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Xh 19,1-2.9-11.16-20b ; Mt 13,10-17.
24
09
X
Thứ Sáu. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 20,1-17 ; Mt 13,18-23.
25
10
Đ
Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26
11
X
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. 
2V 4,42-44 ; Ep 4,1-6 ; Ga 6,1-15. 

(Không cử hành lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria).

27
12
X
Thứ Hai. Xh 32,15-24.30-34 ; Mt 13,31-35.
28
13
X
Thứ Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28 ; Mt 13,36-43.
29
14
Tr
Thứ Tư. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 
(hay Lc 10,38-42).
30
15
X
Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
Xh 40,16-21.34-38 ; Mt 13,47-53.
31
16
Tr
Thứ Sáu. Thánh Inhaxiô Lôyôla, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Mt 13,54-58.