Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 06. 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 06. 2015


Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chungCầu cho những người di dân và tị nạn. Xin cho những người di dân và tị nạn được tiếp đón nồng nhiệt trong những đất nước họ đến và được đối xử tử tế.

Ý truyền giáo
Cầu cho ơn gọi: Xin cho việc gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ khát vọng tận hiến cho Người trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1/6
15/04
Đ
Thứ Hai. Thánh Giustinô, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I.
Tb 1,3;2,1a-8 ; Mc 12,1-12.
2
16
X
Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Tb 2,9-14 ; Mc 12,13-17.
3
17
Đ
Thứ Tư. Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
Tb 3,1-11a.16-17a ; Mc 12,18-27.
4
18
X
Thứ Năm đầu tháng. Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-8 ; Mc 12,28b-34.
5
19
Đ
Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Tb 11,5-17 ; Mc 12,35-37.
6
20
X
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
Tb 12,1.5-15.20 ; Mc 12,38-44.
7
21
Tr
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊNMÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26.

8
22
X
Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2Cr 1,1-7 ; Mt 5,1-12
9
23
X
Thứ Ba. Thánh Ephraem, phó tê, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
2Cr 1,18-22 ; Mt 5,13-16.
10
24
X
Thứ Tư. 2Cr 3,4-11 ; Mt 5,17-19.
11
25
Đ
Thứ Năm. Thánh Banaba, Tông Đồ. Lễ nhớ. 
Cv 11,21b-26;13,1-3 ; Mt 10,7-13.
(hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,20-26).
12
26
Tr  
Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.
Hs 11,1.3-4.8c-9 ; Ep 3,8-12.14-19 ; Ga 19,31-37.
13
27
Tr
Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. 
Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51.
(Không cử hành lễ Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
14
28
X
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.
Ed 17,22-24 ; 2Cr 5,6-10 ; Mc 4,26-34.
15
29
X
Thứ Hai. 2Cr 6,1-10 ; Mt 5,38-42.
16
01/05
X
Thứ Ba. 2Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48.
17
02
X
Thứ Tư. 2Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18.
18
03
X
Thứ Năm. 2Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15.
19
04
X
Thứ Sáu. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 11,18.21b-30 ; Mt 6,19-23.
20
05
X
Thứ Bảy. 2Cr 12,1-10 ; Mt 6,24-34.
21
06
X
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
G 38,1.8-11 ; 2Cr 5,14-17 ; Mc 4,35-41.
(Không cử hành lễ Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ)
22
07
X
Thứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr).
Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
St 12,1-9 ; Mt 7,1-5.
23
08
X
Thứ Ba. St 13,2.5-18 ; Mt 7,6.12-14.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr).
Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.
24
09
Tr
Thứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.
25
10
X
Thứ Năm. St 16,1-12.15-16 (hay St 16,6b-12.15-16) ; Mt 7,21-29.
26
11
X
Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22 ; Mt 8,1-4.
27
12
X
Thứ Bảy. Thánh Syrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 18,1-15 ; Mt 8,5-17.
28
13
X
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24 ; 2Cr 8,7.9.13-15 ; Mc 5,21-43 (hay Mc 5,21-24.35b-43).

(Không cử hành lễ thánh Irênê, giám mục, tử đạo).
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19.
29
14
Đ
Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.  Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19.
30
15
X
Thứ Ba. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 19,15-29 ; Mt 8,23-27.