Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09. 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09. 2015

Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chungCầu xin cho giới trẻ có nhiều may mắn: Xin cho tất cả những người trẻ có thêm nhiều cơ hội để được đào tạo và làm việc nhiều hơn.


Ý truyền giáoCầu cho các giáo lý viên: Xin cho đời sống chứng nhân của các giáo lý viên  phản ảnh đức tin mà họ rao giảng.1/9
19/07
X
Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11 ; Lc 4,31-37.
2
20
X
Thứ Tư. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC
Cl 1,1-8 ; Lc 4,38-44.
3
21
Tr
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, 
giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 Cl 1,9-14 ; Lc 5,1-11.
4
22
X
Thứ Sáu đầu tháng. Cl 1,15-20 ; Lc 5,33-39.
5
23
X
Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23 ; Lc 6,1-5.
6
24
X
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37. 
7
25
X
Thứ Hai. Cl 1,24-2,3 ; Lc 6,6-11.
8
26
Tr
Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. 
Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
9
27
X
Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 3,1-11 ; Lc 6,20-26.
10
28
X
Thứ Năm. Cl 3,12-17 ; Lc 6,27-38.
11
29
X
Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14 ; Lc 6,39-42.
12
30
X
Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49. 
(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47),
13
01/08
X  
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35. 
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). 
14
02
Đ
Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 
Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17.
15
03
Tr
Thứ Ba. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16
04
Đ
Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Syprianô, giám mục, tử đạo. 1Tm 3,14-16 ; Lc 7,31-35.
17
05
X
Thứ Năm. Thánh Robertô Belarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
1Tm 4,12-16 ; Lc 7,36-50.
18
06
X
Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12 ; Lc 8,1-3.
19
07
X
Thứ Bảy. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 6,13-16 ; Lc 8,4-15.
20
08
X
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 
Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 : Mc 9,30-37. 
(Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).
 
21
09
Đ
Thứ Hai. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.
22
10
X
Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20 ; Lc 8,19-21.
23
11
Tr
Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9 ; Lc 9,1-6.
24
12
X
Thứ Năm. Kg 1,1-8 ; Lc 9,7-9.
25
13
X
Thứ Sáu. Kg 1,15b-2,9 ; Lc 9,18-22.
26
14
X
Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). 
Dcr 2,5-9.14-15a ; Lc 9,43b-45.
27
15
X
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
 Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. 
Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48. 
(hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16). (
Không cử hành lễ Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục). 
28
16
X
Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 8,1-8 ; Lc 9,46-50.
29
17
Tr
Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.
30
18
Tr
Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8 ; Lc 9,57-62.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 08. 2015


Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 08. 2015 


Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chungCầu cho những người thiện nguyện. Xin cho những người làm việc trong các nhóm thiện nguyện quảng đại dấn thân giúp đỡ những người thiếu thốn.


Ý truyền giáoCầu cho việc đi đến với những người bị gạt ra bên lề xã hội: Xin cho một khi bước ra khỏi bản thân của mình, chúng ta trở nên gần gũi với những người sống bên lề những mối tương giao giữa con người và xã hội.


1
17/06
Tr
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17 ; Mt 14,1-12.

LƯU Ý: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởngơn đại xá "Portiuncula", với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi(Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
2
18
X
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15 ; Ep 4,17.20-24 ; Ga 6,24-35. 
(Không cử hành lễ Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục). 

3
19
X
Thứ Hai. Ds 11,4b-15 ; Mt 14,13-21.
4
20
Tr
Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. 
Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36.
5
21
X
Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). 
Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).
6
22
Tr
Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. 
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Mc 9,2-10.
7
23
X
Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). 
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28.
8
24
Tr
Thứ Bảy. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Dnl 6,4-13 ; Mt 17,14-20.
9
25
X
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
1V 19,4-8 ; Ep 4,30-5,2 ; Ga 6,41-51. 
(Không cử hành lễ Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo).

10
26
Đ
Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TÊ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 
2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.
11
27
Tr
Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 31,1-8 ; Mt 18,1-5.10.12-14.
12
28
X
Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20.
13
29
X
Thứ Năm. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo 
và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Gs 3,7-10a.11.13-17  ; Mt 18,21-19,1.
14
01/07
Đ
Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ
Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.
15
02
Tr
Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). 
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56. 
16
03
X
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 
Cn 9,1-6 ; Ep 5,15-20 ; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ Thánh Têphanô Hungari). 
17
04
X
Thứ Hai. Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22.

 
18
05
X
Thứ Ba. Tl 6,11-24a ; Mt 19,23-30.
19
06
X
Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 9,6-15 ; Mt 20,1-16a.
20
07
Tr
Thứ Năm. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Tl 11,29-39a ; Mt 22,1-14.
21
08
Tr
Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. 
R 1,1.3-6.14b-16.22 ; Mt 22,34-40.
22
09
Tr
Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.
23
10
X
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 
Gs 24,1-2a.15-17.18b ; Ep 5,21-32 ; Ga 6,54a.60-69. 
(Không cử hành lễ Thánh Rôsa Lima, trinh nữ). 

24
11
Đ
Thứ Hai. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ. Lễ kính. 
Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
25
12
X
Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr). 
1Tx 2,1-8 ; Mt 23,23-26.
26
13
X
Thứ Tư. 1Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32.
27
14
Tr
Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51
28
15
Tr
Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
1Tx 4,1-8 ; Mt 25,1-13.
29
16
Đ
Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. 
Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.
30
17
X
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 
Đnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23. 

31
18
X
Thứ Hai. 1Tx 4,13-18 ; Lc 4,16-30.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07. 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 07. 2015


Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chungCầu cho các nhà chính trị. Xin cho tất cả các nhà chính trị ở mọi cấp luôn cư xử thật nhân ái.

Ý truyền giáoCầu cho người nghèo tại châu Mỹ La Tinh: Xin cho các Kitô-hữu châu Mỹ La tinh, khi đối diện với những bất bình đẳng xã hội, có thể đưa ra một chứng từ tình yêu đối với những người nghèo và góp phần giúp xã hội đầy tình huynh đệ hơn.

1/7
16
X
Thứ Tư. St 21,5.8-20 ; Mt 8,28-34.
2
17
X
Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19 ; Mt 9,1-8.
3
18
Đ
Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.
4
19
X
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr). 
St 27,1-5.15-29 ; Mt 9,14-17.
5
20
X
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 
Ed 2,2-5 ; 2Cr 12,7-10 ; Mc 6,1-6. 

(Không cử hành lễ Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục).
6
21
X
Thứ Hai. Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 28,10-22a ; Mt 9,18-26.
7
22
X
Thứ Ba. St 32,22-32 [Hr 32,23-33] ; Mt 9,32-38.
8
23
X
Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a ; Mt 10,1-7.
9
24
X
Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). 
St 44,18-21.23b-29; 45,1-5 ; Mt  10,7-15.
10
25
X
Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23.
11
26
Tr
Thứ Bảy. Thánh Bênêđictô , viện phụ. Lễ nhớ. 
St 49,29-32; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.
12
27
X
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10) ; Mc 6,7-13.

13
28
X
Thứ Hai. Thánh Henricô (Tr).  Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1.
14
29
X
Thứ Ba. Thánh Camilô Lenllis, linh mục (Tr). Xh 2,1-15a ; Mt 11,20-24.
15
30
Tr
Thứ Tư. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. X
h 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27.
16
01/06
X
Thứ Năm. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30. 
(hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).
17
02
X
Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8.
18
03
X
Thứ Bảy. Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21.
19
04
X
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. 
Gr 23,1-6 ; Ep 2,13-18 ; Mc 6,30-34.

20
05
X
Thứ Hai. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 14,5-18 ; Mt 12,38-42.
21
06
X
Thứ Ba. Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
Xh 14,21-15,1 ; Mt 12,46-50.
22
07
Tr
Thứ Tư. Thánh nữ Maria Madalêna. Lễ nhớ. 
Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.
23
08
X
Thứ Năm. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Xh 19,1-2.9-11.16-20b ; Mt 13,10-17.
24
09
X
Thứ Sáu. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 20,1-17 ; Mt 13,18-23.
25
10
Đ
Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26
11
X
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. 
2V 4,42-44 ; Ep 4,1-6 ; Ga 6,1-15. 

(Không cử hành lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria).

27
12
X
Thứ Hai. Xh 32,15-24.30-34 ; Mt 13,31-35.
28
13
X
Thứ Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28 ; Mt 13,36-43.
29
14
Tr
Thứ Tư. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 
(hay Lc 10,38-42).
30
15
X
Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
Xh 40,16-21.34-38 ; Mt 13,47-53.
31
16
Tr
Thứ Sáu. Thánh Inhaxiô Lôyôla, linh mục. Lễ nhớ. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Mt 13,54-58.