Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09. 2015

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 09. 2015

Ý CẦU NGUYỆN:
Ý chungCầu xin cho giới trẻ có nhiều may mắn: Xin cho tất cả những người trẻ có thêm nhiều cơ hội để được đào tạo và làm việc nhiều hơn.


Ý truyền giáoCầu cho các giáo lý viên: Xin cho đời sống chứng nhân của các giáo lý viên  phản ảnh đức tin mà họ rao giảng.1/9
19/07
X
Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11 ; Lc 4,31-37.
2
20
X
Thứ Tư. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC
Cl 1,1-8 ; Lc 4,38-44.
3
21
Tr
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, 
giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 Cl 1,9-14 ; Lc 5,1-11.
4
22
X
Thứ Sáu đầu tháng. Cl 1,15-20 ; Lc 5,33-39.
5
23
X
Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23 ; Lc 6,1-5.
6
24
X
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37. 
7
25
X
Thứ Hai. Cl 1,24-2,3 ; Lc 6,6-11.
8
26
Tr
Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. 
Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
9
27
X
Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 3,1-11 ; Lc 6,20-26.
10
28
X
Thứ Năm. Cl 3,12-17 ; Lc 6,27-38.
11
29
X
Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14 ; Lc 6,39-42.
12
30
X
Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49. 
(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47),
13
01/08
X  
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35. 
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). 
14
02
Đ
Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 
Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17.
15
03
Tr
Thứ Ba. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16
04
Đ
Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Syprianô, giám mục, tử đạo. 1Tm 3,14-16 ; Lc 7,31-35.
17
05
X
Thứ Năm. Thánh Robertô Belarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
1Tm 4,12-16 ; Lc 7,36-50.
18
06
X
Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12 ; Lc 8,1-3.
19
07
X
Thứ Bảy. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 6,13-16 ; Lc 8,4-15.
20
08
X
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 
Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 : Mc 9,30-37. 
(Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).
 
21
09
Đ
Thứ Hai. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.
22
10
X
Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20 ; Lc 8,19-21.
23
11
Tr
Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9 ; Lc 9,1-6.
24
12
X
Thứ Năm. Kg 1,1-8 ; Lc 9,7-9.
25
13
X
Thứ Sáu. Kg 1,15b-2,9 ; Lc 9,18-22.
26
14
X
Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). 
Dcr 2,5-9.14-15a ; Lc 9,43b-45.
27
15
X
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
 Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. 
Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48. 
(hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16). (
Không cử hành lễ Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục). 
28
16
X
Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 8,1-8 ; Lc 9,46-50.
29
17
Tr
Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.
30
18
Tr
Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8 ; Lc 9,57-62.