Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Lịch Công Giáo tháng 11, 2013

Trang Tin Điện tử Báo Công Giáo www.baoconggiao.com - Email: baoconggiao.com@gmail.com


DlÁo LễLễÂm LịchTv
01/11TrLễ Các Thánh
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
28-09
02/11TmLễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
29-09
03/11XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Kn 11:22-12; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-1421; Lc 19:1-10
01-10-Quí Tỵ
04/11TrThánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
02-103
05/11XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
03-103
06/11XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
04-10
07/11XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
05-10
08/11XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
06-10
09/11TrLễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
07-10
10/11XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38
08-10
11/11TrThánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
09-104
12/11ĐỏThánh Josaphat, Gmtđ
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
10-104
13/11TrThánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
11-10
14/11XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
12-10
15/11XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
13-10
16/11XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
14-10
17/11XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19
15-10
18/11XThứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
16-101
19/11XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
17-101
20/11XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
18-10
21/11TrLễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
19-10
22/11ĐỏThánh Cêcilia, Đttđ
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
20-10
23/11XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
21-10
24/11TrLễ Chúa Kitô Vua
2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43
22-10
25/11XThứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
23-102
26/11XThứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 2:31-453; Lc 21:5-11
24-102
27/11XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
25-10
28/11XThứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 6:12-283; Lc 21:20-28
26-10
29/11XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
St 7:2-143; Lc 21:29-33
27-10
30/11ĐỏThánh Andrê, Tông Đồ
St 7:15-273; Lc 21:34-36
28-10